PATTNI WORLD

ANNOUNCEMENTS

Shree Mumbai Upnagar Sahkari Society: Achievements/Awards
Shrimati Dhankuvrben Babubhai Dhakan Hospital (Suvrna Hospital) Boriwali Mumbai Recieve Donations
Shree Samast Parajiya Soni Gyati Bhavnagar: Achievements/Awards
Proud Pattni : Recruitment in Assam Rifle Regiment of Indian Army Shri Dipesh Luhar
Pattni Brotherhood - Nairobi: Events
Tribute to Shri Akha Bhagat at Pattni Brotherhood
Shree Samast Parajiya Soni Gyati Wadi Dwarka: Achievements/Awards
Proud Pattni : VITS HOTEL GROUP
Shree Samast Parajiya Soni Gyati - VERAVAL: Matrimonial
Engagement : Bhavin Sagar and Tanvi Satikuvar
PARAJIYA SONI SAMAJ SAVAR KUNDLA: Events
Shree Hemraj Hall opening - Savarkundal
Shree Samast Parajiya Soni Gyati Wadi Jam Jodhpur: Obituary
Death Announcement : Bhanubhai Pragji Vaya
PARAJIYA SONI SAMAJ SAVAR KUNDLA: Events
Shri Hemraj Hall - Parajiya Soni Wadi Savarkundala
Parajiya Soni Events Managements LLC UAE: Obituary
Death Annoumcement :
Shree Samast Parajiya Soni Gyati Wadi Bhanvad: Obituary
Death Announcement : Daxshaben Pradeepbhai Ghaghada
Shree Mumbai Upnagar Sahkari Society: Events
Institute Updates
Pattni Brotherhood - Nairobi: Obituary
Triveniben Chhaganlal Sunderji Ghaghada- Nairobi , Kenya : 8th Dec 2020
Shri Parajiya Pattni Soni Kelavani Mandal - Jamnagar: Matrimonial
શુભ લગ્ન - જામનગર
Shree Parajiya Pattni Soni Gyati Surat: Obituary
Death Announcements : Jentibhai Jethabhai Dhanak
Parajiya Pattni Association - London: Obituary
Death Announcement : Hasumatiben Narottambhai Dhanak
SANKH ANNOUNCEMENTS

Contact